கடுமையான நடவடிக்கை குறியீடானது ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

  • 0

கடுமையான நடவடிக்கை குறியீடானது ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

  • கடுமையான நடவடிக்கை குறியீடானது ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 

  • இது நாட்டின் நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு கடுமையான உள்ளன என்பதையும் இந்த நடவடிக்கைகள் நோய்த் தொற்று பரவலை எந்த நிலையில் வைத்துள்ளன என்பதையும் காட்டுகின்றது.

 

  • இந்தக் குறியீட்டின்படி இந்தியா மற்ற நாடுகளை விட மிகக் கடுமையான நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே விதித்துள்ளது.

 

செய்தி துளிகள்:

  • ஆஸ்திரேலியா தாய்லாந்து, தைவான் மற்றும் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து இந்தியா7 என்ற மதிப்பெண்ணைப் பெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

FaceBook Updates

WeShine on YouTube