தேங்காய் நார் வாரியமானது மதராஸ் இந்தியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.

  • 0

தேங்காய் நார் வாரியமானது மதராஸ் இந்தியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.

  • தேங்காய் நார் வாரியமானது மதராஸ் இந்தியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.

 

  • தேங்காய் நார் உற்பத்தியில் இந்தியா மற்றும் ஆகிய நாடுகள் முன்னிலையில் (90%) உள்ளன.

 

  • உலகின் தேங்காய் நார்ப் பொருள்கள் தேவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கை இந்தியா பூர்த்தி செய்கின்றது.

Leave a Reply

FaceBook Updates

WeShine on YouTube